Dr Israr Ahmed , Shakhsiyat Fikr aur Asraat – Javed Ahmed Ghamidi